Regulamin serwisu technikarolnicza.pl

1. Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego www.technikarolnicza.pl. Korzystanie z serwisu jest możliwe jedynie w przypadku zaakceptowania niniejszego Regulaminu. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację Regulaminu.

2. Użyte w Regulaminie wyrażenia oznaczają odpowiednio:
Wydawca - Miacom Studio Serwis Maciej Maciejewski, ul. 11go Listopada 35b/10, 95-040 Koluszki, NIP: 728- 256- 08-30, nr konta MultiBank: 27 1140 2017 0000 4102 0597 8129
Cennik - ustalone opłaty przez Wydawcę, do uiszczania których zobowiązany jest Użytkownik Serwisu z tytułu usług świadczonych przez Wydawcę.
Użytkownik Serwisu - osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, które wyraziły zgodę na treść niniejszego Regulaminu.
Aktualności- wydarzenia, wiadomości, artykuły oraz inne treści mające charakter informacyjny, publikowane na stronie www.technikarolnicza.pl
Komentarz- wypowiedź Użytkownika Serwisu wyrażona w postaci jakiejkolwiek informacji, dokonana na stronie serwisu technikarolnicza.pl
Ogłoszenie - sporządzone przez Użytkownika ogłoszenie dotyczące sprzedaży ciągników, maszyn, urządzeń rolniczych i innych związanych z rolnictwem, wraz z możliwością umieszczenia zdjęcia, opublikowane przez Wydawcę w ramach serwisu technikarolnicza.pl.
Przedmiot ogłoszenia- przez przedmiot ogłoszenia rozumie się ciągnik, maszynę, urządzenie rolnicze lub inny przedmiot bądź usługę związaną z rolnictwem.
Katalog firm- sporządzony przez Użytkownika wpis, mający na celu promocję przedsiębiorstwa Użytkownika.
Regulamin - niniejszy Regulamin sporządzony przez Wydawcę, określający funkcjonowanie oraz zasady korzystania z serwisu technikarolnicza.pl.
Serwis - usługa świadczona przez Wydawcę w ramach serwisu internetowego, dostępnego w domenie www.technikarolnicza.pl, służącego użytkownikom do przeglądania aktualności oraz zamieszczania do nich komentarzy, zamieszczania oraz przeglądania ogłoszeń sprzedaży ciągników, maszyn, urządzeń rolniczych i innych związanych z rolnictwem, dodawania wpisów do Katalogu firm.

3. Zasady umieszczania komentarzy na łamach serwisu technikarolnicza.pl
3.1 Serwis technikarolnicza.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę komentarzy.
3.2 Odpowiedzialność za swoje Komentarze ponosi każdy Użytkownik.
3.3 Serwis zastrzega sobie prawo do usuwania, modyfikacji i redagowania Komentarzy.
3.4 Użytkownik Serwisu nie może redagować Komentarzy w sposób sugerujący że nie jest on autorem wypowiedzi, a szczególnie że autorem wypowiedzi jest pracownik Serwisu.
3.5 Komentarz nie może:
1.zawierać informacji sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, obrażających uczucia religijne, które są w formie obraźliwej lub wulgarnej
2.zawierać danych osobowych lub teleadresowych
3.zawierać odnośników do innych serwisów internetowych
4.zawierać odnośników do informacji zabronionych przez Regulamin
5.zawierać szkodliwej zawartości mogącej wpływać na stabilność działania Serwisu, między innymi wirusów i ataków SQL injection
6.świadomie wprowadzać w błąd
7.naruszać praw patentowych, autorskich, tajemnic handlowych oraz innych praw własności intelektualnej
3.6 Serwis zastrzega sobie prawo do udostępniania danych Użytkownika Serwisu oraz treści jego wypowiedzi, jeżeli obowiązek udostępnienia uprawnionym osobom wynika z obowiązujących przepisów prawa.
3.7 W celu opublikowania komentarza Użytkownik powinien za pomocą formularza, podać oznaczenie Użytkownika (imię, nazwisko, pseudonim- nick). 
3.8 Użytkownik oświadcza, że jego komentarz nie narusza obowiązujących przepisów prawa, ani praw osób trzecich. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za komentarze umieszczone przez niego w Serwisie.
3.9 Użytkownik powinien powstrzymywać się od wypowiedzi podważających własną wiarygodność, jak i innych Użytkowników, które w szczególności skłaniają do działań mających na celu wystawianie pozytywnych opinii własnemu przedsiębiorstwu i negatywnych przedsiębiorstwom konkurencyjnym. Użytkownik powinien dodatkowo powstrzymywać się od wchodzenia w porozumienia z innymi Użytkownikami w celu wzajemnego oddziaływania na wiarygodność własną i innych podmiotów.
3.10 Wydawca nie redaguje wypowiedzi zamieszczanych przez Użytkowników, ale zastrzega sobie prawo do ich usunięcia bądź edycji w przypadku zaistnienia sytuacji określonych w punkcie 3.5 Regulaminu
3.11 Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie oraz rozpowszechnianie, jak i publikowanie, kopiowanie i modyfikowanie oraz dystrybucję przez Wydawcę wszelkich informacji zamieszczonych przez niego w Serwisie.

4 Zasady umieszczania ogłoszeń na łamach serwisu technikarolnicza.pl
4.1 Wydawca świadczy usługi polegające na udostępnieniu Użytkownikom możliwości stałej emisji ogłoszeń dotyczących sprzedaży ciągników, maszyn, urządzeń rolniczych i innych związanych z rolnictwem.
4.2 Treść Ogłoszeń powinna zostać sporządzona poprzez wypełnienie formularza elektronicznego zamieszczonego na stronie internetowej serwisu technikarolnicza.pl, poprzez podanie w szczególności:
a) danych teleadresowych Użytkownika,
b) opisu oraz danych technicznych sprzedawanego ciągnika, maszyny, urządzenia rolniczego lub innych związanych z rolnictwem,
c) oczekiwanej ceny brutto sprzedaży.
4.3 Niezamieszczenie przez Użytkownika w Ogłoszeniu danych w polach odznaczonych jako pola obowiązkowe uniemożliwia wystawienie Ogłoszenia przez Użytkownika.
4.4 Użytkownik zamieszczając ogłoszenie może wybrać rodzaj ogłoszenia:
a) Standard
b) Medium
c) Premium
Ogłoszenia Medium i Premium to ogłoszenia wyróżnione według zasad określonych w załączniku nr 1.
4.5 Wyróżnienie Ogłoszenie polega na:
a) podświetleniu tła Ogłoszenia innym kolorem,
b) umieszczeniu Ogłoszenia na początku listy Ogłoszeń na stronie internetowej serwisu technikarolnicza.pl.
4.6 Użytkownik podczas zamieszczania Ogłoszenia sam decyduje, w jaki sposób dodatkowo chce promować swoje Ogłoszenie zgodnie z usługami oferowanymi w serwisie technikarolnicza.pl.
4.7 Emisja Ogłoszenia następuje:
a) natychmiast w ogłoszeniach Standard, lub
b) po weryfikacji uiszczenia opłaty na konto Wydawcy dla ogłoszeń typu Medium, Premium;
oraz pod warunkiem poprawnego wypełnienia formularza Ogłoszenia.
4.8 Serwis technikarolnicza.pl nie odpowiada za problemy techniczne powstałe niezależnie od strony Wydawcy.
4.9 Nie jest dopuszczalne zamieszczenie przez Użytkownika w ramach jednego ogłoszenia, informacji dotyczącej sprzedaży więcej niż jednego ciągnika, maszyny, urządzenia rolniczego lub innego przedmiotu bądź usługi związanych z rolnictwem. Przedmiot ogłoszenia nie może być przedmiotem dwóch lub więcej ogłoszeń.
4.10 Ogłoszenie może zawierać jedynie ofertę sprzedaży ciągnika, maszyny, urządzenia rolniczego lub innego przedmiotu bądź usługi związanych z rolnictwem ze wskazaną rzeczywistą ceną brutto. Ogłoszenia zawierające propozycje kupna, zaniżanie wartości, manipulacja słowami kluczowymi w ofercie oraz wstawianie oferty do niewłaściwej kategorii uznawane jest za naruszenie Regulaminu i skutkować będzie podjęciem stosownych działań, włącznie z blokadą oferty Użytkownika.
4.11 Użytkownik jest odpowiedzialny za publikowane treści, w szczególności oświadcza, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz prawnym i nie naruszają praw Wydawcy, Regulaminu oraz praw osób trzecich. Serwis technikarolnicza.pl nie ponosi odpowiedzialności za działania leżące po stronie Użytkownika, w szczególności za prawdziwość, rzetelność oraz zgodność z przepisami prawa publikowanych przez nich treści.
4.12 Wydawca ma prawo do usunięcia zamieszczonego Ogłoszenia, jeżeli narusza ono w jakikolwiek sposób postanowienia Regulaminu, w szczególności gdy zawiera treści powszechnie uznane za obraźliwe, czy obelżywe, noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji, naruszające prawa autorskie bądź dobre obyczaje, szkodzące serwisowi technikarolnicza.pl, jak również inne treści zakazane przez prawo. W takim przypadku Użytkownikowi nie przysługuje zwrot opłaty za umieszczenie Ogłoszenia.
4. 13 Użytkownik oświadcza, że posiada prawa autorskie do treści zawartych w Ogłoszeniu i wyraża zgodę na ich publikowanie (w tym modyfikowanie) przez Wydawcę w takich mediach jak: prasa, telewizja, bannery, billboardy oraz internet.

5. Zasady funkcjonowania Katalogu firm na łamach serwisu technikarolnicza.pl
5.1 Użytkownik dodając swoją firmę do Katalogu Firm oświadcza tym samym, że podane w formularzu informacje są prawdziwe i zezwala na przechowywanie ich w bazie danych Katalogu Firm oraz ich upublicznienie w tymże katalogu (zgodnie z ustawą z 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych Dz.U.Nr 133 z 1997). Publikowane nie będą jedynie dane dotyczące osoby odpowiedzialnej za dodawanie przedsiębiorstwa.
5.2 Użykownik Katalogu Firm zobowiązują się do przestrzegania przepisów prawa dotyczących wszelkich czynności wynikających z korzystania z serwisu, w szczególności Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).
5.3 Użytkujący Katalog Firm oświadczają, że wyrażają zgodę na przesyłanie niezapowiedzianych i niezamówionych wiadomości e-mail, w tym wiadomości systemowych i wiadomości o treści reklamowej, traktując te wiadomości jako zapowiedziane i zamówione zgodnie z &10 ust. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2004 nr 96, poz. 959 ze zmianami).
5.4 Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. O zmianach powiadomi użytkujących katalog pisemnie, podczas logowania do serwisu lub za pomocą wiadomości e-mail. Użytkujący katalog nie musi zaakceptować nowych postanowień Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem umowy między stronami.
5.5 Zarejestrowanie firmy w Katalogu Firm , wymaga wypełnienia formularza elektronicznego zawierającego następujące dane: wybór branży, zakresu działalności, nazwa firmy, dane teleadresowe, logo firmy, strona WWW, adres e-mail, opis działalności firmy oraz wskazanie lokalizacji firmy.
5.6 Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść wpisu zawartą w sporządzonym przez użytkującego katalogu, może jednak usunąć wpisy uznane za obraźliwe, wulgarne, niemoralne, lub niezgodne z prawem polskim.
5.7 Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za precyzję i rzeczowość wpisu dokonywanego w katalogu firm, odpowiedzialność ponosi osoba dokonująca zgłoszenia.
5.8 Wydawca nie ponosi odpowiedzialności i nie ręczy za legalność firm wpisanych do katalogu firm, na skutek zgłoszenia nieprawidłowości może jednak usunąć taki wpis z serwisu.
5.9 Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za wady samego serwisu oraz świadczone za jego pośrednictwem usługi, w tym także za kopiowane z serwisu nośniki informacji, programy komputerowe, sygnały elektroniczne lub też wirusy komputerowe, których działanie może narazić użytkujących katalog na szkodę.
5.10 Wydawca zastrzega sobie prawo do usunięcia firmy z katalogu na skutek zaistnienia następujących okoliczności: uporczywe łamanie postanowień Regulaminu, działania stojące w sprzeczności z postanowieniami prawa polskiego, działanie na szkodę serwisu lub osób użytkujących serwis.
5.11 Wpis do katalogu firm jest odpłatny według zasad określonych w załączniku nr 1 Regulaminu.

6. Zasady uczestnictwa
6.1 Uczestnictwo w serwisie technikarolnicza.pl wymaga wyrażenia przez Użytkownika akceptacji treści Regulaminu.
6.2 Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez Wydawcę jako Administratora Danych w celach związanych ze świadczoną usługą. Przetwarzanie zbieranych danych będzie się odbywało zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
6.3 Użytkownik przekazując dane wyraża zgodę na przekazywanie tych danych podmiotom trzecim, wykonującym na zlecenie Wydawcy czynności w ramach usług oferowanych przez serwis technikarolnicza.pl.

7. Opłaty
Wysokość opłat oraz zasady ich pobierania określa cennik, który stanowi załącznik nr 1 Regulaminu

8. Postępowanie reklamacyjne

8.1 Użytkownik ma prawo zgłaszać reklamacje niewykonania bądź nienależytego wykonania przez Wydawcę usługi w terminie 7 dni od dnia zakończenia emisji Ogłoszenia bądź dnia, w którym emisja powinna się zakończyć.
8.2 Reklamacje powinny zostać zgłoszone do Wydawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w drodze listu poleconego na adresy podany na stronie internetowej.
8.3 Reklamacja powinna zawierać wskazanie danych Użytkownika, informacji wskazujących określenie, bądź wpis w katalogu firm, którego dotyczy reklamacja bądź innych elementów pozwalających na identyfikację Ogłoszenia lub wpisu do katalogu firm, dokładne opisanie powodu reklamacji.
8.4 Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, nie później niż w ciągu 5 dni roboczych licząc od dnia otrzymania kompletu informacji pozwalających na rozstrzygnięcie reklamacji.

9. Odstąpienie od umowy

9.1 Użytkownik mający status prawny konsumenta ma prawo odstąpić od umowy najpóźniej w terminie 10 dni od dnia jej zawarcia.
9.2 Z uwagi na charakter świadczonej usługi w serwisie technikarolnicza.pl i moment rozpoczęcia jej realizacji przez Wydawcę, użytkownik traci prawo do odstąpienia od umowy jeżeli Wydawca dokona emisji ogłoszenia. Zgłaszane uwagi mogą być dokonane drogą mailową.
9.3 Brak zgody na treść niniejszego Regulaminu uniemożliwia korzystanie z serwisu technikarolnicza.pl.

10. Zmiany regulaminu

10.1 Regulamin, w tym Cennik może zostać zmieniony przez Wydawcę. O zmianach i o terminach ich obowiązywania Wydawca poinformuje na stronie internetowej serwisu technikarolnicza.pl.
10.2 Zmiany Regulaminu i Cennika wchodzą w życie nie wcześniej, aniżeli w ciągu 14 dni licząc od daty ich udostępnienia na stronie internetowej serwisu technikarolnicza.pl.

Załacznik nr 1

Typ usługi

 Cena
ogłoszenie Standard ogłoszenie bezpłatne (czas emisji 14 dni)
ogłoszenie Medium ogłoszenie płatne 8 zł z VAT (czas emisji 14 dni)
ogłoszenie Premium ogłoszenie płatne 12 zł z VAT (czas emisji 14 dni)
wpis Katalog firm wpis płatny, koszt 150 zł z VAT za okres 1 roku (nie dotyczy firm, które wykupiły wpis w okresie 01.03.2011 - 31.08.2011, gdzie opłata w wysokości 250 zł z VAT uiszczana była jednorazowo).